วัตถุประสงค์ ส.ส.ม.ท.

               1.  ส่งเสริมความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน การพัฒนาทางด้านการศึกษา วิชาชีพ และจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน

               2.  ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนการแสวงหาและการรับรู้ข่าวสารของประชาชน รวมทั้งพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน

               3.  ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และเสนอแนะนโยบายสื่อสารมวลชนเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน

               4.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในด้านสื่อสารมวลชน

               5.  ดำเนินการด้านสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์อื่นๆ

Scroll to Top