สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย : ส.ส.ม.ท.

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 เกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ซึ่งเป็นการปราบปรามประชาชนจากรัฐบาลในขณะนั้น หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ภาคประชาชนและองค์กรสื่อมวลชน มีความพยายามที่จะขับเคลื่อนปฏิรูปการควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาของสื่อมวลชนจากภาครัฐที่เกิดขึ้นในยุคก่อนหน้า จนเกิดเป็นแนวทางในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ที่เป็นอิสระแห่งแรกของประเทศไทย (ซึ่งภายหลังคือสถานีโทรทัศน์ ITV)

สารจากประธาน ส.ส.ม.ท.


” สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ “ส.ส.ม.ท.” ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของคณาจารย์ที่สังกัดในคณะและภาควิชาในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ซึ่งถือเป็นองค์กรที่เป็นการรวมตัวกันในลักษณะนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีการดำเนินกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ในเชิงวิชาการต่อสังคม นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมทั้งการร่วมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี ร่วมกับองค์กรเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน

ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและพลิกผันของโลกแห่งการสื่อสาร ส.ส.ม.ท. ที่ประกอบด้วยคณาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์จากสถาบันการศึกษาทุกภาคของประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเป็นหนึ่งในเสาหลักทางวิชาการด้านสื่อสารมวลชนต่อไป และแสวงหาความร่วมมือกับทุกๆหน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายศักยภาพในการสร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทย “

— ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต, ประธาน ส.ส.ม.ท. 


วัตถุประสงค์ของ ส.ส.ม.ท.

ส่งเสริมความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน การพัฒนาทางด้านการศึกษา วิชาชีพ และจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน, ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนการแสวงหาและการรับรู้ข่าวสารของประชาชน รวมทั้งพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน, ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และเสนอแนะนโยบายสื่อสารมวลชนเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน, ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในด้านสื่อสารมวลชน อีกทั้งยังดำเนินการด้านสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์อื่นๆ

สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย


Scroll to Top